A KARD a Facebook-on

Látogatók

free counter

Őket ajánljuk

Hírfolyam

Friss topikok

Elérhetőség

A KARD blog

e-mail: kard.blog@gmail.com

Facebook: A KARD

Twitter: @KARD_blog

Az orbánizmus, és akik gyűlölve is irigylik

2014.03.13. 06:30 KARD blog

Vendégszerzőnk, Sneé Péter írása. Ő jegyzi a Krassó György tevékenységét irodalmi formában megörökítő Gyuri után (Magyar Napló, 2006) című regényt és Az én 1988-am című visszaemlékezést (2007). A poszt eredetileg a szerző Lyuk a végtelenben c. facebook-os blogján jelent meg, és azt a szerzővel egyetértésben közöljük itt.

Orbán Viktor negyed százada kitartóan bizonyítja, hogy példás képviselője a magyar politikai elitnek. Aki bármiféle illúziót táplált iránta, hosszú ideje naponta tapasztalhatja alapvető tájékozatlanságát a világban. Ellenlábasaihoz hasonlóan nem bír számottevő ismeretkinccsel, és érdeklődése sem irányul a társadalom elviselhetőbb létfeltételekhez, biztató távlatokhoz segítésére. Versenytársaival együtt ő sincs tisztában avval, mennyibe kerül egy kiló kenyér vagy egy villamosjegy a létminimumon tengődőknek. Nála is a politikusi kaszthoz tartozást mutatja viszolygása a konzekvens értékrendtől. A jövőt megalapozó, érett, időtálló elképzelések kimunkálása helyett szívesebben hagyatkozik a pillanat sugallta végiggondolatlan ötleteire, és stabil szemlélet hiányában bajosan vádolható zárt, koherens eszmerendszerrel. Annak függvényében, hogy mitől remél éppen nagyobb politikai hasznot, bármikor kapható soros eszményeinek feladására, mégsem nevezhető pragmatistának, döntéseit ugyanis nem célszerűségük indokolja. Noha a hűség pártjának vezetője, kormányzati ciklusról kormányzati ciklusra váltogatja meggyőződését, és inkább kockáztatja pártjának sikerét, mintsem letegyen a privát győzelem feletti öröméről. 

Vetélytársainak efemer gyűlöletét sem szofista mutatványaival vívta ki, hanem még e körben is visszatetszést keltő önérvényesítési buzgalmával. Személyes érdekeit már régóta nem azonosította senki ilyen vehemensen egy tágabb közösségéjével. Mialatt szomszédainkra és az aggodalmaskodó nagyhatalmakra sandító kollégái óvatoskodnak, ő fönntartás nélkül azonosulna a hely szellemével. Egyszer a szabadság fölkent papjaként lép elénk, máskor a tradicionális polgár éthoszának őre gyanánt. Hol fundamentális hívő, hol meg a keresztény értékektől berzenkedő, Keletről jött őseink méltó leszármazottja. Valamennyi szerepében tapsot vár el. Próteuszi alakjával persze jócskán megnehezíti a rajta fogást keresők dolgát. Ellenfelei tücsköt-bogarat összehordanak felőle, kielégítő magyarázatát mégsem lelik annak, hogy mitől olyan eredményes, ha ugyanazt műveli, amit ők is tennének, amennyiben korábban ébrednek és valamicskével több a merszük? Saját esendőségük firtatása helyett különféle tényezőkben keresik diadalának okait, és a hajdani bonapartizmus pandanjaként egy új fogalmat is divatba hoznak, az orbánizmusét. Holott a francia korfordulat rendezője, egyben címszereplője nem csak a vezető poszt megragadásáról és kisajátításáról híres, hanem arról is, amit a hatalom birtokában végzett. Egy kormányozni akaró és tudó, a helyi társadalmat, valamint európai környezetét évszázadnyival előrébb lendítő államférfiúhoz mérnék tehát a velük egyívású kamarillapolitikust, aki éppoly kevéssé alkalmas nagyralátó elképezések kimunkálására és megvalósítására, mint jó maguk, hiszen a pillanatigényeinek kielégítése során a legkevésbé sem törődik ad hoc döntéseinek várható következményeivel.

Kollégáinak ellenséges indulatát talán az irigység táplálja. Vagdalkozásaik olykor már dicsőítésnek is tűnnek. A megtámadott önelégülten dőlhet hátra: addig nincs baj, ameddig így acsarognak felé. Noha békétlenségét sokan és sokféleképpen magyarázzák, jobbadán személyes adottságának tekintik, pedig a feszültség gerjesztésének szubjektív okainál fontosabbak az általa kedvelt politikai módszer kívánalmai. Orbán Viktor egyszerre több csatornán kommunikál, külön szól hazai és külföldi hallgatóságához, valamint a racionális érveket kereső tájékozottabbakhoz, illetve a testi-lelki nyomorúságban szenvedőkhöz, akik beérik ködös sejtelmekkel és kétes reményekkel is. Ellentmondásos kijelentéseinek harmonizálására, ígéreteinek megvalósítására azonban se ideje, se esélye nincs, jóllehet az efféle mulasztások erősen veszélyeztetik szavahihetőségét. Inkább kockáztat, és renoméját háborús hisztériával, meg-megújuló Don Quijote-i rohamokkal menti. Ameddig naponta bombázhatja közönségét soha nem hallott fenyegetésekkel, valamint hősies védelmi hadműveleteinek krónikájával, ki ügyelne állításainak összeegyeztethetetlenségére, vagy a tények és deklarációk kibékíthetetlenségére?

Míg a tájékozatlanok előtt az öklét rázza, a dörzsöltebbeknek odakacsint: csak a kezemet figyeljék! A szavak jelentés nélküliek, és semmire sem köteleznek. Választott taktikájának járulékos haszna a tettrekészségét demonstráló mutatvány is. Lagymatag, óvatosan fondorkodó kollégáival szemben többre hivatott fenoménnak látszik. Készségeiről és képességeiről amúgy sem a jelen, hanem a majdan tanúskodik, horizontunk pedig csupán a következő politikai fordulópontig terjed. Orbán Viktor mégsem vádolható azzal, hogy csak a mának élne, személyes ambíciói ennél sokkal erőteljesebbek. Bár ötlete sincs, milyen legyen az általa létre segítendő társadalmi szisztéma, és hiányoznak elképzelései a kívánatos jövőről, miként arról is, hogyan serkenthetné kedvező változásokra környezetünket, vagy bírhatná támogatásunkra a nagyhatalmakat; és azt nem tudja, mire törekedjen a jogi környezet átszabásakor, hogyan alakítsa kedvezőbbé intézményrendszereinket, tevékenységének fő céljával maradéktalanul tisztában van: nevét arany betűkkel íratná a történelemkönyvekbe.

Jóllehet kora legnagyobb politikai zsenijének tartották, még Napóleon sem értett mindenhez. Néhány nap alatt fejből lediktálta ugyan a francia jogrendet meghatározó alaptörvényt, de szakemberekre bízta a gazdaság fejlesztését, a belső rend fenntartását, és távollétében a külügyek irányítását. Azokat emelte maga mellé, akiknek jártasságában és képességeiben nem kételkedett. Az orbánizmus névadója ellenben asztalai hazugok regimentjét gyűjti maga köré. Ennyi hozzá nem értő akarnokkal, önálló munkára képtelen mamelukkal egyetlen hazai kormányzat sem szégyenkezett vagy negyed százada. Mintha kiválasztásuk egyedüli szempontja a jelöltek alkalmatlansága lett volna! Szakmájához értő hiteles személyt keresve sem találni az új nómenklatúra tagjai közt, és személyzeti munkájában aligha véletlen az ilyen, tömegesen előforduló hiba. Fals tendenciát sejtet: rettegést mindazoktól, akik elméleti ismereteik és gyakorlatai tapasztalataik birtokában kétségbe vonhatnák döntéseinek hasznát és értelmét. Politikai ellenfelei inkább az okos gazfickókat kedvelik, akik az utolsó fillért is elcsenik a kasszából, mivel tudják, hová nyúljanak. Orbán Viktor bizalmasai viszont kalapáccsal esnek még a nyitott pénzszekrénynek is. Oktalannak tűnő káder-választási gyakorlatával vélhetően saját vezetői szükségletéről gondoskodik: ösztönös politikusként így bizonyítaná önmaga előtt, hogy nincsen oka kételyre és érdemes a rajongásra. Bármi forraljon is a jövő, nimbusza - míg világ a világ - sértetlen marad.

Egy megalapozatlan föltevésben hisz, jelesül abban, hogy a pártok csupán vezetőjüktől kölcsönözhetnek arcot, és görcsösen óvja is ártatlanságának látszatát. Hatalmi rendszerének - akárcsak elődeiének - karakterizáló vonása a felelősség el nem ismerésére, illetve azonnali továbbhárítása. Ha egy kínos beismerés, mint például a választási bukásé (ami bejáratott polgári demokráciákban sosem maradhat személyi konzekvenciák nélkül), tovább már nem halogatható, kedvelt pódiumáról menten elszólítja a kötelesség, nehogy a csalódás emléke fűződjön nevéhez. A rossz hír hozójának mostoha sorsát ilyenkor más vállalja, és a párt - vagyis saját - arca makulátlan marad. A bűnbaké ugyan besározódik, támogatói viszont kikerülnek a slamasztikából - amibe hibás döntéseivel taszította őket -, és zavartalanul folytatódhat a „jó király – rossz tanácsadók” néven elhíresült politikai játszma is. Bizalmasainak teendője egyébként sem több helyeslésük demonstrálásánál, nincs akadálya tehát egyedül mérvadó csoportérdekeik érvényesítésének. Egy államférfi persze, ha nem is emlegeti folyvást, mindig tekintettel van megbízóinak összességére, a kamarillapolitikus törekvései azonban megrekednek az öncélú hatalmi koncentrációnál. Orbán Viktor szisztémája egyszerű és kényelmes: amint magához ragadja a helyzet átlátásához nélkülözhetetlen információkat, mindnyájunkat fölment a gondolkodás terheitől. Ha belátása szerint cselekedhet, senkinek sem kell fölöslegesen izgulnia! Az ellentmondás eshetőségének kiküszöbölése, a nyilvános diskurzus hiánya viszont megnehezíti a kormányzást, ami állandó egyeztetések és kompromisszumok nélkül amúgy is merő képtelenség. Sehonnét sem remélhet támogatást a helyes irány kijelöléséhez. Az egyszer innét, másszor onnét előrángatott, majd a pillanat sugallatára ismét ejtett értékek nem igazíthatják útba, és ha még a négyéves választási ciklusoktól szaggatott nyugalmi időszakok is fölemésztődnek a permanens forradalom mintájára vívott szakadatlan küzdelemben, végleg ellehetetlenül a politizálás. Helyébe a háborús viszonyok logikáját követő direkt utasítások tolakszanak, és - akár egy rémálomban - eltűnik minden közvetítés.

Az orbánizmus ködös fogalma csupán egy kollektív hasznától megfosztott, öncélú hatalomszerzési mánia jellemzésére szolgálhat, és semmi köze a világszemlélet napóleoni átformálásához. Orbán Viktor ellenfelei nem is fáradnak tisztázásán, beérik remélt dezavuáló hatásával, és abban bíznak, hogy belőlük is kisüti majd a feszültséget. Legszívesebben fejüket vernék ugyanis a falba, hogy miért nem próbálkoztak hathatósabban a friss polgári demokrácia visszacserélésével a lejárt szavatosságú központi utasításos rendszerre. Kísérletének erkölcsi tartalmán legföljebb azért rágódnak, hogy leplezzék bosszúságukat, elvégre tőlük leste el fogásainak zömét! Értékviláguk és gondolkodásra való restségük, miként pökhendi magatartásuk is felettébb hasonlít annyit szapult vetélytársukéhoz. A politikusi belviszály kárvallottjai pedig csak az idejüket vesztegetik, ha a vehemens támadók vagy a megszállott rajongók szekerét tolják. Az utólag talán mulatságos, következményeit tekintve azonban véresen komoly hatalmi gyakorlat - amit mainapság ellenkező előjellel bár, de mindkét oldalon korszakos jelentőségű történelmi fordulatként aposztrofálnak - hamarosan senkit sem hoz már lázba. Új divatok hódítanak és valódi szakaszhatárokat jelölnek ki a történelemben.

Sneé Péter

2014. március 3.

Tegyük a KARD blogot a könyvjelzők közé

RSS hírfolyam a blog bejegyzéseiről

44 komment · 1 trackback

Címkék: vendégszerző Sneé Péter

A bejegyzés trackback címe:

https://kard.blog.hu/api/trackback/id/tr145857626

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Az orbánizmus, és akik gyűlölve is irigylik 2014.03.13. 18:13:01

Orbán Viktor negyed százada kitartóan bizonyítja, hogy példás képviselője a magyar politikai elitnek.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tyreo 2014.03.13. 07:57:13

Nagyon szép, gratula!

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.13. 09:03:25

Egyszerűen Orbán jobb politikus, ennyi az egész.

Doberdo 2014.03.13. 09:27:39

A szerző kulcsmondata az utolsó:
"Új divatok hódítanak és valódi szakaszhatárokat
jelölnek ki a történelemben."
(Orbán országlása sem új divat, sem egy szakasz
határa nem volt, ő csak kihasználta az eemútnyóócév tesze-tosza hatalomgyakorlását. Semmi nem bizonyítja ezt jobban, minthogy a "zalkotmányban" 1944- 1989. közötti időszakot olyanként jellemezte, hogy ebben az időszakban a magyar állam nem volt szuverén. Jóllehet Rákosi országosan ismert gazemberkedései is erre az időszakra estek. No éppen ezért a jövő alkotmánya
zárójelbe teszi majd Orbán nyóc évét , mert majd
megteheti...)

program készítő 2014.03.13. 10:48:43

Orbánt gyűlölöm,nem azért,mert nem szimpatikus,hanem amit csinál.Gondolok itt a lopásokra,gyárbezárásokra,közmunkaprogramokra.Bemutatta, a blogon bizonyíthatóan a terv a kezében volt és hibázott.Emberek kerültek életveszélybe közvetve miatta-ez már nálam bűn.

István Tamasi 2014.03.13. 12:08:07

Mutyiviki 3 év alatt komplett banánköztársaságot csinált hazánkból.

ggiza 2014.03.13. 12:29:08

Mindegy, megint Orbán jön, én már tudom a 2014-es eredményt. A fidesz egyedül is képes lesz kormányozni.

Fidesz 104 képviselő

Ormányváltók 68

Jobbik 21

LMP 6

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2014.03.13. 13:54:25

Ennek az írásnak semmi értelme nem volt, kb. egy másodikos gimnazista fogalmazási és értelmezési színvonalát olvastuk.
Oké, hogy a szerző nem Orbán fan, de attól még szubjektív elemzésnek is értékelhetetlen ez.

Knorr 2014.03.13. 14:45:01

@Karmadealer: érvelési hibák: ad hominem. nézz utána.

ben2 2014.03.13. 14:50:58

Úgy látszik mára a magyar blogszféra a ballib megmondóemberek kollektív pszichoanalízisének médiájává vált.
Szegények itt vezetik le a frusztrációikat, Orbánoznak egy jót, amivel pár napig kitart az illúziójuk, hogy érdemben befolyásolták a politikai folyamatokat, mint anno 1995 környékén a régi szép időkben. Ezzel csökken számukra az agyvérzés kockázata a következő közvélemény kutatási adatokig, amikor egy rémisztő pillanatig szembesülniük kell önnön jelentéktelenségükkel.
Ezzel aztán kezdődik az egész elölről.

Csekkliszt#10 2014.03.13. 15:01:14

Orban sikerének titka nem az, hogy karizmatikus, hanem az, hogy megtestesíti a suttyo magyart. Ez kell nekik, a siker gyanús, hajra bezárkózás, meg mutyizás, ezt tudja a nép. Asszonyverés? Belefér. Csak dolgozni ne kelljen

unionista (törölt) 2014.03.13. 15:03:51

@maxval a gondolkodó birca:
hatalomszerzésben jó, hatalomgyakorlásban gyenge.

unionista (törölt) 2014.03.13. 15:09:58

@ben2:
az olaszok fele úgy gondolta, hogy berlusconi egy legenda. ugyanúgy védték, mint ahogyan te is véded orbánt.

bgp 2014.03.13. 15:13:03

@maxval a gondolkodó birca: Ha ezt a tevékenységet nevezzük politikának, akkor sajnos igazad van. Orbán műveli a mutyizmust a legjobban. Nem lehet más a politika.

Pan Modry 2014.03.13. 15:19:04

@maxval a gondolkodó birca:

Orban jo politikus, de sikertelen miniszterelnok

Jock Ewing 2014.03.13. 15:19:51

Orbán így, Orbán úgy... Lálálá-lililíííí.
Ez is meg volt mára, 15-ödszörre.

♔bаtyu♔ 2014.03.13. 15:24:36

Nem kellene isteníteni Orbánt. Kiváló politikus, de egyáltalán nem hibátlan.

A nép azért szavazott 2010-ben magasan Orbánékra, mert Gyurcsányék nagyon elkúrták.

Most pedig azért szavaz Orbánékra, mert Orbánék jók. Ez nyilván együtt jár azzal, hogy a gagyi ballibsiket nem szeretnék visszahívni. Főleg nem az újra összeállt 2002-2010-es arcokkal.

Van abban valami humoros, ahogy ballibsi értelmiségiek különféle elméleteket gyártanak.

♔bаtyu♔ 2014.03.13. 15:27:58

@Csekkliszt#10: Elhiheted, ha minuszos a GDP, 15%-al megnőtt az államadósság, éppen most vesszük fel az IMF hitelt és a cigányok a segélyeiket 20.000 Ft-alatti szabad rablással egészítik ki a média hangos helyeslése közepette, úgy zavarjuk el Orbánt, hogy a lába nem éri a földet.

Függetlenül attól, hogy Orbán mennyire karizmatikus.

Szevasztok 2014.03.13. 15:31:31

@♔bаtyu♔: "Most pedig azért szavaz Orbánékra, mert Orbánék jók."

Frászt! Azért, mert Orbán az istenük!

Aki már kinőtt a tinédzserkorból (értelmileg és érzelmileg), az nem rajong egy politikusért.

Szevasztok 2014.03.13. 15:33:43

@♔bаtyu♔: "úgy zavarjuk el Orbánt, hogy a lába nem éri a földet. "

Idézet egy fideszestől 2008-ból:
"Ha lepaktálna az oroszokkal, akkor úgy zavarnánk el, hogy lába nem éri a földet!"

♔bаtyu♔ 2014.03.13. 15:39:06

@Szevasztok: Ez egy baromság. Igaz lehet pár tízezer szavazóra, de nem hárommillióra.

Fideszessel meg ne gyere, az vagy a fenti csoportba tartozik, vagy egzisztenciálisan függ Orbán pártjától.

A többi viszont egzisztenciális érvekkel gondolkodik. Nőjön a GDP, csökkenjen az adósság, legyen alacsony az infláció, kerüljön kevesebbe a megélhetés.

És ez nagyon is helyes.

s 2014.03.13. 15:43:55

Az idő eldönti. Mindenesetre arany betűkkel nem annak a nevét írják be a történelemkönyvekbe, aki azt annyira nagyon akarja, hanem akinek a neve erre méltó lesz. Az idő eldönti.

orbán egy tehetségtelen hatalommániás nárcisztikus szociopata. A világ azért tűri meg a jelenlegi poszton, mert 10 millió nem túl jelentős embernek mindegy, hogy ki a vezetője. Amint azonban a gazdasági széljárás csak egy pillanatra kedvezőtlenebbé válik, orbánt kirepíti a huzat a Kárpát-medencéből.

♔bаtyu♔ 2014.03.13. 15:45:07

@s: Senki nem mondta, hogy az, aki jobban csinálja mint gyurcsányék, nem lehet amúgy geci. Ez magánügye.

Tyreo 2014.03.13. 15:51:08

@♔bаtyu♔: Azt vágod, hogy a 20000Ft-ot Orbánék feltolták 50k-ra ugye?

Csekkliszt#10 2014.03.13. 16:00:46

@♔bаtyu♔:
A GDP nem nőtt az elmúlt 4 évben, az államadósság viszont igen, nem volt soha ilyen magas. Munkanélküliség nőtt (mert a közmunkások állami segélyt kap nem bért, es a külföldi munkavállaló sem itteni dolgozó, hanem kivándorló), IMF segély nincs, de csak azért mert elloptak tőled 3000 Mrd forintot, orban most kötött szerződést helyette 10 Mrd dollár orosz hitelre 8-szor magasabb kamattal, mintha IMF hitel lenne es ezért helyette dupla áron fogsz az áramért fizetni. Több a nem fizető devizaados, mint eddig. Az MNB elnöke saját könyve szerint bűncselekményt kovetett el es a zsido bankárokat látta el bennfentes Infoval. A jegybanki kamat tényleg lement, de ennek ara a gyenge forint, ami tartós.
Kb ennyit a sikerekről.

Csekkliszt#10 2014.03.13. 16:01:28

.. GDP összességében nem nőtt az elmúlt 4 évben - így pontos

Csekkliszt#10 2014.03.13. 16:08:10

@♔bаtyu♔:
Különben sajnos az az igazság h azért nem zavarjatok (?) el, mert pont annyit basztatja a cigányokat, h a csőcselék lássa, h helyén van a szíve. Mivel zsidókkal is sokszor kibasz, maradhat. Ja, hogy Gyarmat Leszünk? És pont az oroszoké? Jó, hát mi sem vagyunk tökéletesek!
Értem különben, maradhat mert helyette jön a Gyurcsány! Szerintem meg teljen el meg 4 év es mind húzzon a faszba, csak ehhez kell, h a magyar nép is felnőjon. Te készen állsz ra???

Trackers 2014.03.13. 16:12:01

@Szevasztok:

Orbánra azért szavaznak sokan, mert az MSZP-t mégjobban gyűlölik.

Ha majd lesz édemi politikai képviseleti minőség akkor majd beszélhetünk a választás szabadságáról.

Addig az ember, a szavazó mindent megtesz, hogy az általa szarabbnak tartó formáció ne nyerjen.

Egy dologra lenne szükség.
Felismerni, hogy az MSZP vélhetően még évtizedekig nem veri meg a Fideszt ebben a formájában, mert jóval többen rühellik őket, mint a Fideszt.

És nemcsakhogy nem tudja megverni, hanem éppenhogy hatalomba tartja, hisz a puszta indulásukkal is vezetik az MSZP gyűlölők népes táborának a kezét a Fidesz irányába.

Trackers 2014.03.13. 16:14:00

@Csekkliszt#10:

Miből gondolod, hogy 4 év mólva nem lesz hazaárulónak bélyegezve, aki nem áll be a Gyurcsány-Bajnai-Mesterházy tengely mögé, mint most pl Schiffer, Szily Kati, vagy a többi ellenzéki ?

s 2014.03.13. 16:20:06

@♔bаtyu♔: Jobban csinálja? Szerintem csak szerencséje van a világgazdasággal. A FED helikopterről szórja a dollárt - még mindig. Ha nem lesz ennyi felesleges pénz, akkor mi lesz?

Ha 2008 végén nics ingatlanpiaci válság Amerikában, ami elmérgezi a világ pénzügyi rendszerét, orbán nem valószínű, hogy 2/3-ot kap. A szocik bénák voltak, mint a faszom, de kurvára beszopták a globális pénzügyi folyamatok hatásait is. orbánt az a kegyelmi állapot tartja a székében, ami együtt jár a világ pénzügyi központjai erőfeszítéseivel, amivel megpróbálják életben tartani a haldokló gazdaságot. Addig - ameddig.

vizesnyolcas 2014.03.13. 16:40:19

Nem akarom felmenteni a politikusi gárdát, de a demokrácia sajátos működési keretei között plusz a még sajátosabb magyar viszonyok között az ő helyzetük hasonlít a következő viccben előadotthoz:
Ketten sétálnak az erdőben. Amikor észrevesznek egy fenyegetően közelítő tigrist, az egyik azonnal menekülésre fogja, a másik azonban előbb futócipőt ránt a lábára.
- Gondolod, hogy azokkal gyorsabban futsz, mint a tigris? - kérdezi a másik.
- Nekem nem a tigristől kell gyorsabbnak lennem, hanem csak tőled.

A politika absztrakt trigrisének félelmetes fegyverei (a teljesség igénye nélkül) ilyen tényekben nyilvánulnak meg:
- A véleménybefolyásolás rafinált technológiájával szemben az elvi következetesség biztos bukás.
- Évtizedes stratégiai célkitüzések megvalósításának nem kedvez a négyéves ciklusokban cserélődő kormányzat (különösen nem, ha a megvalósítást népszerűtlen intézkedésekkel kellene kezdeni).
- A környezet hipergyors változásai a legjobb stratégiát is képesek hamar érnytelenné tenni.
- Egy Magyarország méretű közösség / gazdaság sorsának meghatározó tényezői között olyan környezeti viszonyokkal kell számolni, amelyek alakítására a közösség (és annak elméletileg elképzelhetően legjószándékúbb vezetése) semmilyen befolyással nincs.
- ...

Ja. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a poszt elemzése naivan leegyszerűsítő.

garmr · http://kard.blog.hu 2014.03.13. 18:21:11

@Karmadealer: Szívesen vesszük a Te elemzésed is. Nyugodtan küldd el a kard.blog@gmail.com email címre, ha megüti a mércét akkor publikáljuk.

garmr · http://kard.blog.hu 2014.03.13. 18:28:29

@vizesnyolcas: Szívesen vesszük a Te elemzésed is. Nyugodtan küldd el a kard.blog@gmail.com email címre, ha megüti a mércét akkor publikáljuk.

örvényesi 2014.03.13. 19:25:29

Én ezt az egész katymazt nem értem. Miért mindig Gyucsányoztok,meg Orbánoztok? Azért tán,mert most éppen ők vannak ennek a szerencsétlen Kárpát-medencének a fókuszában? Miért nem azt kérditek,ezer év alatt kik kiket kiknek adtak el a maguk hasznáért? Szent királyainknak is voltak Mészáros Lőrinceik, Simicska Lajosaik. Csak nem gondoljátok,hogy az ellenfeleiknek osztogattak orrba-szájba országrészeket? Nos, Orbánházi I. Viktor is kiépítette a maga vazallusi stábját. Az előbbieket visszaidézve nem ő az első e honban,akire ujjal kell mutogatnunk. Korrupció? Ne röhögtessetek,mert mindjárt dobok egy hátast. Egész történelmünk erről szól. Olvastátok-e Móricz Zsigmondtól a Rokonok-at? Pont most lenne másként? Nagyuraink tessék mondani hányszor adták el,szolgáltatták ki azt a népet,amely őket bíborba,bársonyba,párducbőrös kacagányba,díszmagyarba öltöztették,hogy hetykén járhassák a palotást, hányszor szolgáltatták ki önös érdekeikért töröknek,németnek,osztráknak,orosznak,meg még ki tudja miféle gyarmatosítóknak? Kit érdekelt,hogy a szegény mennyire szegény? Melyik birtokos, oligarcha nyúlt a bajban sínylődők hóna alá érdek nélkül,pusztán ermberszeretetből? Miért kell a képmutatást nemzeti vallássá emelni? Miért nem lehet egyszer már elkergetni a minket követő kísérteties árnyakat? Miért nem lehet szabadnak, őszintének, becsületesnek lenni végre már ebben a honban? Miért nem az alapján ítéltetünk meg kicsitől nagyig, hogy ki mit és mennyit tett le a haza oltárára a közjó érdekében? Élt egy költőnk, Kölcsey Ferencnek hívták . Két nagy verset írt. A Himnuszt minden ünnepen énekeljük. Fohász a magyarokért az Úrhoz. Fölemelő könyörgés. A másik egy rövidebb,de sokkal inkább előremutató, öntudatosságra szólító poéma: Huszt. Miért nem ennek néhány sorát tűzzük nemzetünk zászlajára? Talán többre mennénk vele, ha komolyan is gondolnánk,amit sugall: ..." Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass,alkoss,gyarapíts, S a haza fényre derül." Ha kérhetlek benneteket, a hülye kocsmai szintű vagdalkozások helyett inkább ehhez tartsátok magatokat.

örvényesi 2014.03.13. 19:36:36

Utóirat: nem ártana ezt a költői gondolatot szájról-szájra adni,hogy terjedjen, mint valami jó ragály ami megfertőz, hogy általa gyógyuljunk, magyarok!

shm 2014.03.13. 21:23:56

"Miért nem lehet szabadnak, őszintének, becsületesnek lenni végre már ebben a honban?"

Nekem sikerül, úgyhogy lehet, hogy a hiba a te készülékedben van.

örvényesi 2014.03.13. 21:51:12

@shm: Az egészre csak ennyi a válaszod? Amúgy hányan vagytok még ilyen klassz srácok? Mert ha sokan lennétek,nem itt tartanánk. Bár az is lehet,hogy te csak azt hiszed,hogy szabad vagy,úgy gondolod, hogy mindig őszinte vagy, ami pedig a becsületességedet illeti, nincs jogom kételkedni benne. Ahhoz ismernem kéne Téged.

2014.03.14. 05:42:05

@maxval a gondolkodó birca: Az 178kilences "Rendszerváltás" Annyi volt, hogy a feudalizmusban érdekelt gazembereket, felváltotta az új "tőkés gazemberek" uralkodása! az 1kilencszáz8kilences "rendszerváltás: Szocializmus gazembereitől, visszavették az uralkodást a pénzszerző új, vagy régi gazemberek!

jobbdemokrata · www.jobbdemokrata.blog.hu 2014.03.14. 08:45:52

Oh, istenem...Mi a ballib politikai jövőképe? Elemezzük Orbánt...Komolyan, nem unjátok még?

Alapvetően egy bajotok van Orbánnal: hogy nem ballib politikus...

légügyi megfigyelő 2014.03.15. 12:22:45

@maxval a gondolkodó birca: Orbán nem jobb politikus, hanem egy gátlástalan ember, alkalmatlansága és méltatlansága ellenére lényeges hatalommal a kezében.

Ha a politika egyenlő az alkalmatlansággal és a méltatlansággal, akkor természetesen igazad lehet.

légügyi megfigyelő 2014.03.15. 12:31:23

@örvényesi: "Talán többre mennénk vele, ha komolyan is gondolnánk,amit sugall: ..." Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass,alkoss,gyarapíts, S a haza fényre derül." Ha kérhetlek benneteket, a hülye kocsmai szintű vagdalkozások helyett inkább ehhez tartsátok magatokat. "

Talán azért, mert az elbaltázott jogrend és a tönkrevágott gazdaság, a hektikus változások állandósága nem a "hass, alkoss, gyarapíts", hanem inkább a "menekülj, dugd el amid van, bekkeld ki ezeket" gondolatnak kedvez.

2014.03.16. 21:30:21

@jobbdemokrata: Krassó emlékéhez való kötődést hogyan tudod összeegyeztetni a ballib táborhoz való besorolással? Érted a közelmúlt történelmi folyamatait? Tudod ki volt Krassó György? Tájékozódj még
süti beállítások módosítása